گزارش طرحها

 1. 1-برآورد تعداد متخصص مورد نیاز براي 12 رشته بالینی تا سال 1400

  1396

 2. 2-دیده بانی عوامل محافظ و خطر آسیب های اجتماعی در جامعه کار و تولید

  1396

 3. 3-مروری بر نیروهای مورد نیاز در تیم دندانپزشکی (آموزش ها، وظایف، شرح خدمات و حجم نیروی کار مورد نیاز)

  1395

 4. 4- روشهاى تامین نیروى انسانى علوم پزشکى در مناطق محروم

  1395

 5. 5-پیچیدگی های برنامه ریزی نیروی کاری مراقبت سلامت ملی

  1395

 6. 6-نحوه جذب دانشجوی پزشکی در جهان

  1395

 7. 7-آیا برنامه ریزی استراتژیک همچنان وارد است؟

  1395

 8. 8-تخمین تعداد دانشجویان بر اساس نیازهای بازار کار (حوزه سلامت)

  1395

 9. 9-نیروى کار بخش بهداشت و سلامت: مسیرى مهم به سمت پوشش جهانى سلامت

  1395

 10. 10-جمع آورى داده هاى نیروى انسانى بهداشت و سلامت

  1395

 11. 11-رويكردهاى مختلف برنامه ريزى نيروى كار سلامت

  1395

 12. 12-برنامه ريزى نيروى كار عمومى - تعاريف، عملگرايى و تحول

  1395

 13. 13-نقش های پزشکان عمومی در نظامهای سلامت کشورهای مختلف

  1395

 14. 14-اولویت ها برای انجام تحقیق در منابع انسانی حوزه سلامت در کشورهای با درآمد پایین و متوسط

  1394

 15. 15-روش های جمع آوری داده و تحقیق درباره نیروی کار حوزه سلامت

  1394

 16. 16-برآورد نیروی کار سلامت روان

  1394

 17. 17-گزارش نهایی مرور نظام مند مدل های برآورد نیروی انسانی مامایی و پرستاری

  1394

 18. 18-تقویت نیروی کار بخش سلامت

  1394

 19. 19-مسائل پيش روی نيروی كار حوزه سلامت در آينده: اهميت مدل سازی تقاضا

  1394

 20. 20-منابع انسانى براى طرح ریزى و مدیریت بهداشت و سلامت در ناحیه شرق مدیترانه

  1394

 21. 21-مدل ها و ابزارهاى برنامه ريزى و پيش بينى نيروى كار سلامت

  1394

 22. 22-مروری بر مدل های پیش بینی منابع انسانی سلامت

  1394

 23. 23-برآورد تعداد پزشک عمومي، رشته هاي تخصصي باليني و دندانپزشک مورد نياز کشور

  1388

 24. 24-میزان تمایل پزشکان ایرانی برای کار در مناطق محروم و عوامل مربوط به آن در سال 1380

  1383

 25. 25-مروری بر برنامه ریزی نیروی انسانی پزشکی و روشهای برآورد تعداد پزشک مورد نیاز

  1379